Басқарма ережесі

ЖОБА
Облыс әкімдігінің
2015 ж. «___»__________№ ____
қаулысымен бекітілген
«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасы»мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі экономика және мемлекеттік жоспарлау салаларында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.
3. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік-құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережегесәйкес жүзеге асырады.
4.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Казақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
5. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы»мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесіөз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
8. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030010 индексі, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 үй.
10. Мемлекеттік органның толық атауы- «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
11. Осы Ереже «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
12.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.
13. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттердіорындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтарымен міндеттері
14. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесініңмиссиясы: облыстың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және оның тұрақты дамуына ықпал ететін, сапалы мемлекеттік экономикалық және бюджеттік жоспарлау.
15. Міндеттері:
1) сапалы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжамдауын қамтамасыз ету;
2) әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып,сапалы бюджеттік жоспарлау мен болжамдауын қамтамасыз ету;
16. Функциялары:
1) облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамын әзірлеужәне оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
2)облыстың даму Бағдарламасынәзірлеу және оны іске асыру бойынша мониторингін жасау;
3) стратегиялық жоспарын әзірлеу және оны іске асыру;
4) стратегиялық жоспарларды әзірлеу және оларды іске асыру бойынша атқарушы органдардың қызметтерін үйлестіру;
5) әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамын ескере отырып, жергілікті бюджетті жоспарлы кезеңге әзірлеу;
6) әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамын ескере отырып, жергілікті бюджеттің кірістерін болжамдау;
7) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын олардың стратегиялық және бағдарламалыққұжаттарға, елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамасына сәйкестігі тұрғысына қарау;
8) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмдерiн олардың Қазақстан Республикасының бюджеттiк және өзге де заңнамасына, әлеуметтiк-экономикалық даму болжамына, мемлекеттiк қызмет көрсетудiң қолданылып жүрген заттай нормаларына және стандарттарына сәйкестiгi тұрғысына қарау;
9) стратегиялық жоспарлар жобаларының немесе стратегиялық жоспарларға өзгерiстер мен толықтырулар жобаларының құрамында ұсынылған бюджеттiк бағдарламалардың көрсеткiштерiн олардың стратегиялық мақсаттармен, стратегиялық бағыттардың мiндеттерiмен өзара байланысы тұрғысына қарау;
10) стратегиялық жоспарлар әзiрлемейтiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бюджеттiк бағдарламаларының жобаларында ұсынылған нәтижелiлiк пен тиiмдiлiк көрсеткiштерiн олардың бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң функцияларына, өкiлеттiктерiне, қызметiнiң бағыттарына сәйкестiгi тұрғысынан қарау;
11) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе оларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша олар жөнінде бюджеттік қорытындыларды қалыптастыру және бюджет комиссиясының қарауына жіберу; 12) облыстық бюджет жобасын жасайды және оны облыстың комиссиясыныңқарауына енгізеді;
13) жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлеу;
14)бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің (соның ішінде бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге (түзетуге) қажеті бар) арналған инвестициялықұсыныстарын жобаның экономикалық орындылығы, оның мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарда белгіленген, экономиканың салаларын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысына қарау және олар бойынша экономикалыққорытындыны бюджеттік бағдарламалардыңәкімшілеріне жіберу;
15) инвестициялықұсыныстарды қарау нәтижелері бойынша қорытындыларды қалыптастыру және оларды бюджет комиссиясыныңқарауына жіберу;
16) бюджет комиссиялары мақұлдаған инвестициялық ұсыныстардағы инвестициялық жобалар бойынша техникалық-экономикалық негiздемелерді әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасыныңқаражаты есебiнен жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн қалыптастыру;
17) бюджеттік инвестициялық жобаны қарауды және іріктеудібюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын, сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын талаптарға сәйкес әзірленген техникалық-экономикалық негіздеме негізінде жүзеге асыру;
18) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық жобаларын қарау және олар бойынша экономикалыққорытындыны бюджеттік бағдарламалардыңәкімшісіне жіберу;
19) жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландырылуы жоспарланатын жобалардың экономикалыққорытындысын, солардың экономикалық сараптамасыныңқорытындысы негізінде дайындау;
20) сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған концессиялықұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясыныңқарауына енгізеді;
21) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестицияларды заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардыңқаржылық-экономикалық негіздемелерін стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарау және олар бойынша экономикалыққорытындыларды дайындау;
22) бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды негiзiнде,мемлекеттiң заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттiк инвестицияларды iрiктеу;
23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттіңқатысуы арқылы жергілікті бюджеттік инвестициялардың және республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялардың іске асырылу мониторингін және оны бағалауды жүзеге асыру;
24) әрекеттегі заңнамаға сәйкес ішкі бақылауды жүзеге асыру;
25) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдардың жетекшілік ететін саладағы (аядағы) өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалауын жүргізеді;
26) бағалауға уәкілетті атқарушы органдар беретін қорытындылар негізінде бағаланатын атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалауды қалыптастыру;
27) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штаттық сандары лимиттерін белгілеу және көліктік қызмет көрсету туралы қаулысын әзірлейді және әкімдіктің қарауына енгізеді;
28)заңнамамен жүктелген басқада функцияларды жүзеге асырады.
17. Құқықтары мен міндеттері:
1) облыс әкімдігіне облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарыжөніндегі ұсыныстар енгізуге;
2)өз құзіреті шегінде жергілікті атқарушы органдардан, шаруашылық субъектілерінен қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;
3)кеңес беру және сараптамалар жүргізу үшін жергілікті атқарушы органдардың мамандарын, сондай-ақ тәуелсіз сарапшыларды тартуға;
4) кадр саясатында гендерлік теңдікті жүзеге асыруға қатысу.
5) функцияларды орындау барысында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау;
6)азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, заңдарда белгiленген тәртiп пен мерзiмде азаматтардың өтiнiштерiн қарауға, олар бойынша қажеттi шаралар қолдануға;
7)сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету;
8) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы Жолдауларын іске асыру бойынша Жалпыұлттық жоспарының іс-шараларын орындау бойынша облыстық іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру;
9) коммуналдық меншікке құқықтарын жүзеге асыру бойынша өз құзыреті шегінде коммуналдық меншікті басқару жөніндегі уәкілетті органмен әрекеттестік жасау.
3. Мемлекеттік органныңқызметін ұйымдастыру
18. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшылықты «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауаптыболатын бірінші басшыжүзеге асырады.
19. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
20.Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы»мемлекеттік мекемесі бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкесқызметке тағайындалатын жәнеқызметтен босатылатын орынбасарлары болады.
21. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысыныңөкілеттігі:
өз құзіреті шегінде құрылымын және бөлімдер туралы ережелерін бекітеді;
орынбасарлардың, бөлім басшыларының және басқа жауапты қызметкерлердің міндеттерін және өкілеттіктерінайқындайды;
заңнамаға сәйкесқызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
заңнамада белгіленген тәртібі бойынша қызметкерлерге тәртіптік жаза
қолданады;
барлық мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда өкілдік етеді;
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларды қабылдау бойынша жеке жауапкершілікте болады;
заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңдеоның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіліктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.
23. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын басқарма басшысы басқарады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
24. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
25. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген мүліккоммуналдық меншікке жатады.Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган: «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
26.Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесіөзіне бекітілгенмүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедейтәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
27. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Облыс әкімдігінің
2013 ж. « 21 » мамыр №145
қаулысына қосымша
Облыс әкімдігінің
2011 ж. 11 шілдедегі № 214қаулысымен бекітілген
«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасы»мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ
1.Жалпы ережелер
1. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі экономика және мемлекеттік жоспарлау салаларында басшылық жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.
2. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
3.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрі мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес Казақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық органдарында шоттары болады.
4. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан және мемлекет атынан түседі.
5. Құрылтайшысы: Ақтөбе облысының әкімдігі.
6.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы»мемлекеттік мекемесі бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесібасшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
7. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті әрекет ететін заңнамаға сәйкес бекітіледі.
8. Заңды тұлғаның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 030010 индексі, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 үй.
9. Толық атауы: «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
11.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.
12. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттердіорындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
13. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің филиал мен өкілдіктері жоқ.
14. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жұмыс тәртібі: бес күндік жұмыс аптасы, екі демалыс күнімен, күнделікті жұмыс уақытының ұзақтығы сегіз сағат.
2. Мемлекеттік органның миссия, негізгі мақсаттар, құқық және міндеттері.
15. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесініңмиссиясы - облыстың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және оның тұрақты дамуына ықпал ететін, сапалы мемлекеттік экономикалық және бюджеттік жоспарлау.
16. Міңдеттер:
1) сапалы әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен болжамдауын қамтамасыз ету;
2) әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып,сапалы бюджеттік жоспарлау мен болжамдауын қамтамасыз ету;
17. Функциялары:
1) облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамын әзірлеужәне оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
2)облыстың даму Бағдарламасынәзірлеу және оны іске асыру бойынша мониторингін жасау;
3) стратегиялық жоспарын әзірлеу және оны іске асыру;
4) стратегиялық жоспарларды әзірлеу және оларды іске асыру бойынша атқарушы органдардың қызметтерін үйлестіру;
5) әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамын ескере отырып, жергілікті бюджетті жоспарлы кезеңге әзірлеу;
6) әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамын ескере отырып, жергілікті бюджеттің кірістерін болжамдау;
7) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын олардың стратегиялық және бағдарламалыққұжаттарға, елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамасына сәйкестігі тұрғысына қарау;
8) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмдерiн олардың Қазақстан Республикасының бюджеттiк және өзге де заңнамасына, әлеуметтiк-экономикалық даму болжамына, мемлекеттiк қызмет көрсетудiң қолданылып жүрген заттай нормаларына және стандарттарына сәйкестiгi тұрғысына қарау;
9) стратегиялық жоспарлар жобаларының немесе стратегиялық жоспарларға өзгерiстер мен толықтырулар жобаларының құрамында ұсынылған бюджеттiк бағдарламалардың көрсеткiштерiн олардың стратегиялық мақсаттармен, стратегиялық бағыттардың мiндеттерiмен өзара байланысы тұрғысына қарау;
10) стратегиялық жоспарлар әзiрлемейтiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi бюджеттiк бағдарламаларының жобаларында ұсынылған нәтижелiлiк пен тиiмдiлiк көрсеткiштерiн олардың бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң функцияларына, өкiлеттiктерiне, қызметiнiң бағыттарына сәйкестiгi тұрғысынан қарау;
11) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе оларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша олар жөнінде бюджеттік қорытындыларды қалыптастыру және бюджет комиссиясының қарауына жіберу; 12) облыстық бюджет жобасын жасайды және оны облыстың комиссиясыныңқарауына енгізеді.
13) жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлеу;
14)бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің (соның ішінде бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге (түзетуге) қажеті бар) арналған инвестициялықұсыныстарын жобаның экономикалық орындылығы, оның мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарда белгіленген, экономиканың салаларын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысына қарау және олар бойынша экономикалыққорытындыны бюджеттік бағдарламалардыңәкімшілеріне жіберу;
15) инвестициялықұсыныстарды қарау нәтижелері бойынша қорытындыларды қалыптастыру және оларды бюджет комиссиясыныңқарауына жіберу;
16) бюджет комиссиялары мақұлдаған инвестициялық ұсыныстардағы инвестициялық жобалар бойынша техникалық-экономикалық негiздемелерді әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасыныңқаражаты есебiнен жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесiн қалыптастыру;
17) бюджеттік инвестициялық жобаны қарауды және іріктеудібюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын, сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын талаптарға сәйкес әзірленген техникалық-экономикалық негіздеме негізінде жүзеге асыру;
18) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық жобаларын қарау және олар бойынша экономикалыққорытындыны бюджеттік бағдарламалардыңәкімшісіне жіберу;
19) жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландырылуы жоспарланатын жобалардың экономикалыққорытындысын, солардың экономикалық сараптамасыныңқорытындысы негізінде дайындау;
20) сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жобаларды әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған концессиялықұсыныстар бойынша қорытындыларды қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясыныңқарауына енгізеді;
21) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестицияларды заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардыңқаржылық-экономикалық негіздемелерін стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарау және олар бойынша экономикалыққорытындыларды дайындау;
22) бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды негiзiнде,мемлекеттiң заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттiк инвестицияларды iрiктеу;
23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттіңқатысуы арқылы жергілікті бюджеттік инвестициялардың және республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жүзеге асырылатын инвестициялардың іске асырылу мониторингін және оны бағалауыды жүзеге асыру;
24) әрекеттегі заңнамаға сәйкес ішкі бақылауды жүзеге асыру;
25) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдардың жетекшілік ететін саладағы (аядағы) өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалауын жүргізеді;
26) бағалауға уәкілетті атқарушы органдар беретін қорытындылар негізінде бағаланатын атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалауды қалыптастыру;
27) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штаттық сандары лимиттерін белгілеу және көліктік қызмет көрсету туралы қаулысын әзірлейді және әкімдіктің қарауына енгізеді;
28)заңнамамен жүктелген басқада функцияларды жүзеге асырады.
18. Құқығы:
1) облыс әкімдігіне облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарыжөніндегі ұсыныстар енгізуге;
2)өз құзіреті шегінде жергілікті атқарушы органдардан, шаруашылық субъектілерінен қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;
3)кеңес беру және сараптамалар жүргізу үшін жергілікті атқарушы органдардың мамандарын, сондай-ақ тәуелсіз сарапшыларды тартуға;
4) кадр саясатында гендерлік теңдікті жүзеге асыруға қатысу.
19. Міндеттер:
1) функцияларды орындау барысында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау;
2)азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, заңдарда белгiленген тәртiп пен мерзiмде азаматтардың өтiнiштерiн қарауға, олар бойынша қажеттi шаралар қолдануға;
3)сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету;
4) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы Жолдауларын іске асыру бойынша Жалпыұлттық жоспарының іс-шараларын орындау бойынша облыстық іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру;
5) коммуналдық меншікке құқықтарын жүзеге асыру бойынша өз құзыреті шегінде коммуналдық меншікті басқару жөніндегі уәкілетті органмен әрекеттестік жасау.
3. Мемлекеттік органныңқызметін ұйымдастыру
20. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшылығы «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауаптылықты басшысыжүзеге асырады.
21. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, облыс әкімі «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесініңбасшысын қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.
22.Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы»мемлекеттік мекемесібасшысыныңқызметке тағайындалатын жәнеқызметтен босатылатын орынбасарлары болады.
23. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысыныңөкілеттігі:
өз құзіреті шегінде құрылымын және бөлімдер туралы ережелерін бекітеді;
орынбасарлардың, бөлім басшыларының және басқа жауапты қызметкерлердің міндеттерін және өкілеттіктерінайқындайды;
заңнамаға сәйкесқызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
заңнамада белгіленген тәртібі бойынша қызметкерлерге тәртіптік жаза
қолданады;
барлық мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда өкілдік етеді;
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларды қабылдау бойынша жеке жауапкершілікте болады;
заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы болмаған кезіндеоның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
24. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлігібар. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
25. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген мүліккоммуналдық меншікке жатады.
26.Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган: «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
27.«Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесіөзіне бекітілгенмүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша берілген мүліктіөздігінен оқшаулауға немесе өзге тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.
5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату
28. «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату заңнамада белгіленген тәртіппен жүргізіледі.